Nawigacja

Konferencje naukowe

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1945–1950” – Poznań, 18 października 2017 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Województwo poznańskie w latach 1945-1950”, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Poznaniu.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie.

W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły zainicjować projekt „Wielkopolska w latach 1945-1956” mający na celu zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w okresie pomiędzy 1945 a 1956 rokiem. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie jest planowana na 18 października 2017 roku konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945-1950” (jej współorganizatorem będzie również Uniwersytet Zielonogórski), do udziału w której zapraszamy zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań jak tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Życie polityczne w województwie poznańskim
  • Życie społeczne w okresie odbudowy
  • Kwestie wyznaniowe w życiu regionu
  • Życie codzienne mieszkańców województwa poznańskiego
  • Sytuacja gospodarcza regionu
  • Województwo poznańskie w polityce władz centralnych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów historyków i reprezentantów innych dziedzin humanistyki. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna (w formie „studiów i materiałów”), zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia, w miesiąc po zakończeniu konferencji, tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Adresy do kontaktu:

konrad.bialecki@ipn.gov.pl

lub

rafal.reczek@ipn.gov.pl

do góry